Jaarverslag 2018

Het Platform Gehandicapten Leek (Platform) bestond in 2018 uit:

Bert Vos – voorzitter tot 18-12-18;

Elly Bolt – secretaris tot 1-10-18;

Trees van Elderen – secretaris en webmaster vanaf 27-11-18

Leen van Boven – penningmeester, plv. voorzitter vanaf 19-12-18

Jop Bloembergen

Alice Botma

Elly Dragstra

Albert Graansma vanaf 27-11-18

Roelie v.d. Heide – contactpersoon van de Zijlen

Jan Ribbink tot 1-6-18

Wim Stevens

Tibor Vermesi

Ina Kazemier – notulist

Iris Woldring – webmaster tot 1-10-18

Theo Vlaming – contactpersoon gemeente Leek

Bestuur en leden

Het bestuur en de samenstelling van het Platform zijn in 2018 gewijzigd. Per 1 oktober nam Elly Bolt afscheid als secretaris. Haar functie werd over genomen door Trees van Elderen. Op 18 december nam Bert Zwart – Vos afscheid als voorzitter en lid van het platform. Leen van Boven nam het voorzitterschap waar tot de benoeming van een nieuwe voorzitter in 2019. Iris Bolt stopte per 1 oktober als webmaster. Haar taken zijn overgenomen door Trees van Elderen. Dhr. Ribbink stopte op 1 juni als lid. Alice Botma nam afscheid op 12 december.
Ondanks alle veranderingen in de samenstelling heeft het bestuur het platform op goede wijze naar 2019 kunnen leiden.

Activiteiten algemeen

Eén extra vergadering werd geheel gewijd aan visieontwikkeling met het oog op de veranderende toekomst.

Het Platform heeft met wethouders, raadsleden en ambtenaren goede overleggen gevoerd en voor het Platform belangrijke onderwerpen besproken. Met name in de openbare ruimte zijn er urgente situaties die onze aandacht verdienen.

De gemeente heeft het Platform diverse malen om advies gevraagd en dat ook gekregen. Met veel andere relaties is eveneens goed contact geweest.

Werkgroepen

De activiteiten van het Platform worden grotendeels verricht in en door de werkgroepen:

  1. TORVV, Toegankelijkheid, Openbare Ruimte, Vervoer en Verkeer;
  2. PR, Public Relations;
  3. Bovenlokale contacten;
  4. WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
  5. Herindeling gemeente Westerkwartier.

ad. a:TORVV

Toegankelijkheid

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om met keurmeesters openbare gebouwen te controleren op de toegankelijkheid er van. Als een gebouw bezocht en gecontroleerd is worden de resultaten op de provinciale website ‘toegankelijkgroningen.nl’ geplaatst.

Mensen van elders en uiteraard de inwoners van onze eigen gemeente kunnen de site raadplegen in welke mate een gebouw toegankelijk is. Dat kan zijn voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht lopen, maar ook t.a.v. blinden en slechtzienden of mensen die doof of slechthorend zijn.

Behalve de gegevens op de site ‘toegankelijkgroningen.nl’ kan ook het gebouw zelf worden voorzien van een sticker, waarop de specifieke toegankelijkheid van het pand staat aangegeven.

Werving, training en uitvoering van keurmeesters gaat plaatsvinden in 2019.

Er was regelmatig contact met de Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) over handhaving van de regels die binnen het centrum van Leek gelden voor het parkeren en o.a. winkeluitstallingen.

Het Platform maakte verder deel uit van de ambtelijke verkeerscommissie van de gemeente Leek.

Scootmobieltraining bij Vredewold

Samen met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) zou, evenals voorgaande jaren, een scootmobieltraining georganiseerd worden in en rondom Vredewold.

Door vertragingen in de communicatie met de gemeente Leek is de scootmobieltraining uitgesteld tot 2019.

Verkeersmarkt

In RSG De Borgen zou door de gemeente Leek in september de Verkeersmarkt georganiseerd worden.

Het Platform maakt hier al jaren deel van uit. De bijdrage bestaat eruit om scholieren te laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en welke obstakels een slechtziend of blind persoon kan tegenkomen in het openbare domein.

Door vertragingen in de communicatie is de verkeersmarkt voor RSG De Borgen uitgesteld tot 2019.

Zebrapad bij de oversteek Herenmodezaak De Man.

In 2018 is het zebrapad waarvoor ook in 2017 werd gepleit daadwerkelijk gerealiseerd.

Overige items waar aan gewerkt is:

– hek bij de honden uitlaatplaats;

– de begraafplaats in Tolbert;

– uitgankelijkheid bij brandvergunning, o.a. Rodenburghal;

– ontwikkelingen Poiesz Tolbert;

– de Langzaamverkeernota betreffende de oversteek Midwolderweg;

– reconstructie Auwemalaan;

– nieuwe rondwegen;

– de provinciale weg Haulerwijk-Zevenhuizen;

– voorrangsbeleid fietsers, verschil met Noordenveld;

– HOV ontwikkeling en de regelmatige overlast, vooral voor mensen met een beperking;

– HOV, P+R Midwolde;

– de WMO-taxi tot 25 km in december gerealiseerd;

– Multi Functioneel Centrum Zevenhuizen, volgen van ontwikkelingen;

– Dris, klank- informatietegel en zebrapad Oosterheerdtstraat;

– obstakels in Leek, bevoorrading Tolberterstraat, de venstertijden in het verkeersbesluit;

– verzakking stoep van de Calechelaan naar de Landauerlaan;

– gat in tussenberm rotonde, kapotte tegels bij de Jumbo;

– winkelcentrum de Liekeblom;

– bewegwijzering richting centrum;

– buiten oplaadpunt voor scootmobielen bij de Liekeblom;

– zorg over de toekomst van de Schutse;

– regels voorzieningen zittend ziekenvervoer;

– presentatie Woonzorgvisie Westerkwartier;

– VN verdrag in Utrecht uitgesteld tot voorjaar;

– geleidelijnen bij rotondes en diverse andere locaties;

– toegankelijkheid kerken;

– parkeerplan rond gemeentehuis;

test van toegankelijkheid website voor Aa en Hunze;

– het Handboek Toegankelijkheid is aangeschaft;

– informatie over Taxi Nuis m.b.t. het verzorgen van de Valys ritten in het Noorden en de Groninger Connectionritten.

ad b: PR

Banner

In 2018 is bij elke activiteit de banner gebruikt en een persbericht uit gegaan, zodat de inwoners van de Gemeente Leek op de hoogte zijn van onze activiteiten.

Website, Twitter en Facebook

De website wordt up-to-date gehouden.  Nieuwe items worden geplaatst, de agenda en de vergaderingen worden gemeld op de website, zodat iedere bezoeker op de hoogte is van de activiteiten van het Platform.

Het Platform heeft een Facebookpagina. Daarop worden nieuwsberichten van digitale kranten geplaatst op een compacte manier, zodat men ook via dit medium op de hoogte kan zijn van het allerlaatste nieuws.

Ook Twitter wordt regelmatig gebruikt.

ad c: Regionale en Provinciale contacten

De voorzitter van het Platform is nauw betrokken bij de oprichting van een nieuw Provinciaal Platform.
De voormalige Provinciaal Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is opgeheven.
Het Platform Groningen voor Iedereen (PGvI) is daar voor in de plaats gekomen. Middels de vertegenwoordiging in Commissie Mobiliteit is er een goede samenwerking.

Verder was er een deelname in de Klankbordgroep Publiek Vervoer Groningen, met overigens weinig vertegenwoordiging uit de regio.

Met AGGZ (Zuidhorn) zijn verslagen uitgewisseld.

ad. d: WMO

Er zijn binnen het Platform een aantal leden die zich bezig houden met de WMO.

De WMO-adviesraad en het Platform waren over en weer vertegenwoordigd bij elkaars overleggen.

Tweemaal per jaar hadden beide adviesorganen een overleg met wethouder Plandsoen.

In december is afscheid genomen van de WMO-adviesraad.

ad. e: Herindeling gemeente Westerkwartier

Vooruit lopend op het m.i.v. 1 jan. 2019 samen gaan van de gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast tot één gemeente Westerkwartier is er regelmatigcontact geweest met de Adviescommissie Gemeentelijke Gehandicaptenbeleid Zuidhorn (AGGZ).

Bij het ontbreken van een platform in Marum en Grootegast waren bij de bijeenkomsten voorlopig  ambtelijke afvaardigingen van deze gemeenten aanwezig. In 2018 hadden de vertegenwoordigers van de vier gemeenten vijf keer een goed overleg.

De Gemeente Leek neemt hierbij het voortouw voor de ontwikkeling van platforms in Grootegast en Marum. Deze gaan ingewerkt worden door de platforms Leek en Zuidhorn.

Momenteel is het nog niet duidelijk  welke status het Platform gaat krijgen. De stukken over de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier zijn namelijk nog niet  openbaar.

De vertegenwoordiging in het Platform Cliëntenparticipatie is ook nog niet rond.

In het algemeen was de drukte voor de ambtenaren op het gemeentehuis gedurende het jaar 2018 goed merkbaar voor het PGL.

In november heeft Platform Gehandicapten Leek een presentatie gegeven aan Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier.

Tot slot

Het Platform is tevreden met wat het heeft bereikt in 2018.

Namens het Platform,

Trees van Elderen

secretaris


Leek, 7 maart 2019