Werkplan 2019

Tot 1 januari 2019 was de adviesfunctie van het Platform Gehandicapten Leek (PGL) naar het college van  B&W van Gemeente Leek via een gemeentelijke verordening en een huishoudelijk reglement geregeld.

Platform Gehandicapten Leek

Vanaf 1 januari 2019 maakt het PGL deel uit van een adviesconstructie voor het sociaal domein voor Gemeente Westerkwartier. Hierin zijn platforms uit de voormalige gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast met 2 personen resp. voor Leek/Marum en voor Zuidhorn/Grootegast vertegenwoordigd in een adviesgroep cliëntparticipatie. Deze adviesgroep adviseert B&W en de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier.

De constructie is ten tijde van het schrijven van dit werkplan nog niet geheel uitgekristalliseerd en vormgegeven.

Platform Gehandicapten Leek gaat door als regionaal deel van Gemeente Westerkwartier en zal deel uit maken van een Platform Toegankelijk Westerkwartier, evenals  Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn en de nog te vormen platforms van Marum en Grootegast. Er wordt gestreefd naar één secretariaat voor de gezamenlijke regionale platforms.

LEDEN EN BESTUUR

Het dagelijks bestuur van PGL is door de leden gekozen en bestaat uit Mw. E.Dragstra voorzitter, mevr. T.M. van Elderen secretaris en dhr. L. van Boven penningmeester.

De overige leden zijn Dhr. J.Bloembergen, Dhr. W. Stevens, Dhr. A. Graansma en Mw. E.Broekman (aspirant).

Mevr. R. van der Heide is vertegenwoordigd namens  De Zijlen en dhr. T. Vermesi functioneert als extern deskundige. Vaste notulist is mevr. I. Kazemier. Dhr. T. Vlaming is contactpersoon van de gemeente Westerkwartier.

Het meeste werk wordt door de leden buiten de reguliere vergaderingen gedaan in verschillende werkgroepen.

Het Platform overlegt 7 tot 10 keer per jaar. De vergaderingen van het Platform zijn openbaar.

FINANCIEN

Voor de kosten van het Platform is voor het jaar 2019 een subsidieaanvraag ingediend van € 2500,- . Er is inmiddels een voorlopige subsidie toegekend van € 1500,–, met toezegging van een mogelijke ophoging in verband met de ontwikkelingen in gemeente Westerkwartier.

De penningmeester zorgt voor de betalingen, het bijhouden van de financiële administratie en het financieel verslag. Dit laatste wordt met het jaarverslag en het verslag van de kascommissie voor 1 juli ter goedkeuring aan het college van B&W aangeboden.

DE PLANNEN VOOR 2019:

1. Adviesfunctie Gehandicapten Westerkwartier

2. VN verdrag, agenda 22

3. Sociaal Domein Westerkwartier

4. Toegankelijkheid, Openbare Ruimte Vervoer en Verkeer, TORVV

5. Verkeersmarkten

6. Scootmobiel training

7. Publiciteit en kennisoverdracht

8. Bovenregionale contacten

Ad 1. Adviesfunctie Gehandicapten Westerkwartier

In 2019 wordt de adviesfunctie van Platform Gehandicapten Leek via verschillende wegen uitgevoerd.

De lokale kwesties voor regio Leek (oude gemeente Leek) worden rechtstreeks gecommuniceerd met de desbetreffende ambtenaren, organisaties en bedrijven.

Kwesties die voor meerdere regio’s van belang zijn worden óf met de desbetreffende regio’s óf met alle regio’s besproken. Daar wordt bepaald of de kwestie via het platform cliëntparticipatie wordt gecommuniceerd met de adviesraad sociaal domein of met de desbetreffende wethouder. Ook wordt daar besloten tot gezamenlijke acties en activiteiten. De regionale platforms brengen elkaar door middel van hun verslagen op de hoogte.

De platforms voor de regio’s Marum en Grootegast worden met behulp van Leek en Zuidhorn ontwikkeld.

Ad 2. VN verdrag, agenda 22

Nederland heeft op 14 juli 2016 het VN verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd. De overheid is verplicht het VN verdrag op een juiste manier uit te voeren. Dit VN verdrag zal voor het platform leidend zijn in al haar werkzaamheden.

ad 3. Sociaal Domein

Het Platform zal in 2019 2 x per jaar een overleg hebben met de adviesraad Sociaal Domein en de wethouder.

ad 4. TORVV

De werkgroep Toegankelijkheid zal zich in 2019 weer inzetten voor een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid (BTBU) van openbare ruimten en openbare gebouwen voor iedereen. Gevraagd en ongevraagd zal geadviseerd worden bij allerlei projecten, van planvorming tot bij bestaande bebouwing.

In 2019 wordt gestart met de werving, en training van keurmeesters om openbare gebouwen te controleren op de toegankelijkheid er van, waarna tot uitvoering wordt overgegaan.

Als een gebouw bezocht en gecontroleerd is worden de resultaten op de provinciale website ‘toegankelijkgroningen.nl’ geplaatst.
Mensen van elders en uiteraard de inwoners van onze eigen gemeente kunnen de site raadplegen in welke mate een gebouw toegankelijk is. Dat kan zijn voor rolstoelgebruikers of mensen die slecht lopen, maar ook t.a.v. blinden en slechtzienden of mensen die doof of slechthorend zijn.

Behalve de gegevens op de site ‘toegankelijkgroningen.nl’ kan ook het gebouw zelf worden voorzien van een sticker, waarop de specifieke toegankelijkheid van het pand staat aangegeven.

Er is regelmatig contact met de Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) over  handhaving van de regels die binnen het centrum van Leek gelden voor het parkeren en o.a. winkeluitstallingen.

De Tolberterstraat heeft extra de aandacht i.v.m. overlast door lossen en laden.

Het Platform heeft de intentie om opnieuw deel te nemen aan een gemeentelijke verkeerscommissie.

Vanaf 2017 zijn we met de Stichting Gehandicapten Platform Noorderveld (SGPN) gaan samenwerken om openbare gebouwen en ruimten te controleren op toegankelijkheid voor iedereen.

Het Platform en de SGPN hopen elkaar ook op andere onderwerpen te versterken. De samenwerking wordt in 2019 voortgezet.

Project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Vanaf de beginfase is het Platform bij het HOV project betrokken geweest. Het hele HOV project is eind 2018 afgerond. Het Platform blijft de resultaten van het project volgen en zo nodig advies geven.

In 2019 zal aandacht besteed worden aan digitale toegankelijkheid.

ad 5. Verkeersmarkten

In 2019 wil het Platform weer meewerken aan een verkeersmarkt voor de hoogste klassen van de basisscholen. Kinderen op speelse wijze verkeersregels leren, leren om rekening te houden met mensen met een beperking; uitleg geven over geleidelijnen en speciale tegels.

ad 6. Scootmobiel training

Jaarlijks organiseert het Platform samen met de Stichting Verkeersbevordering (SBV) een scootmobiel training.

In 2019 willen we weer een scootmobiel training organiseren in samenwerking met SBV en RSR Revalidatieservice BV. Het is belangrijk dat mensen na de training veel bewuster met hun eigen scootmobiel omgaan.

ad 7. Publiciteit en kennisoverdracht

Het is belangrijk om bij de inwoners van de gemeente bekend te zijn als belangenbehartiger van degenen met een beperking. Ook brengen inwoners en platforms kennis en ervaringen over naar elkaar. De werkgroep P.R. zorgt ervoor dat allerlei activiteiten van het Platform regelmatig in het nieuws komen.
Het Platform beschikt over voldoende materiaal om de publiciteit te kunnen verzorgen.

Zij maakt gebruik van een website, Facebook en Twitter.

Het platform zal een gezamenlijk P.R. plan ontwikkelen met de andere regionale platforms in de Gemeente Westerkwartier.

ad 8. Bovenregionale contacten

Het Platform streeft naar een goed contact met omliggende gemeenten.

Het PGL is vertegenwoordigd in het PGvI (Platform Groningen voor Iedereen) waardoor ook provinciaal een goede uitwisseling van ervaringen en ideeën mogelijk is.

Het Platform heeft op verzoek van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), beheerder van inmiddels 87 van deze vaak zeer oude kerkgebouwen, deskundig advies gegeven over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de oude kerkgebouwen. Het contact met de SOGK wordt vervolgd.

Tot slot

Het Platform zal zich blijven inzetten voor een zo goed mogelijk bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en uitgankelijk leefgebied binnen de gemeente Westerkwartier voor iedereen.

Leek, 10 april 2019

Namens de leden van het

Platform Gehandicapten Leek,

Trees van Elderen

Secretaris